Cosul meu

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să protejăm datele personale colectate.
Această politică de confidențialitate este în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679, anume „Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”.

Termeni în înțelesul Regulamentului European nr.679/2016:

  • date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabila; o persoană identificabila este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea catre terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricarei astfel de modificări, va fi afisat pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, de aceea vă rog să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem?

SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul in Pitești, Str. Depozitelor, Nr.29D, Jud. Argeș, înregistrată la ORC sub numarul J03/988/2014 avand CUI RO33445110.
Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactată la adresa e.mail dpo@consumabileindustriale.ro sau prin postă sau curier la adresa Pitești, Str. Depozitelor, Nr.29D, Jud. Argeș – cu mențiunea: în atenția Responsabilului cu protectia datelor.

Ce date colectăm despre dumneavoastră?

În general, datele colectate sunt oferite de dumneavoastră, astfel aveți controlul asupra informațiilor pe care le împărtășiți cu noi.
Exemple de informații primite de la dumneavoastră:
Creare cont: adresa de e.mail
Date completate în contul personal: denumirea companiei, datele de identificare ale companiei, adresa de e.mail, nume si prenume, telefon mobil, adresă de facturare, adresă de expediere;
Formulare de contact: adresă e.mail, număr de telefon, numele companiei pe care o reprezentați si/sau numele dumneavoastră, eventual, în cazul în care includeți în mesaj: adresă.

Colectare date de la copii/minori

Fiind un website cu produse și servicii cu caracter industrial, ne adresăm persoanelor ce au îndeplinit vârsta de 16 ani și nu colectam, cu buna știintă, date de la persoane sub 16 ani. Dacă constatăm că o persoană de sub 16 ani ne-a furnizat date cu carater personal, vom șterge imediat datele.

Scopul procesării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal?
(scopul și temeiul juridic al prelucrării)

Datele cu caracter personal, furnizate cu consimțământul dumneavoastră sunt colectate și utilizate după cum urmează:

1. Acces pentru plasarea unei comenzi prin crearea unui cont.
Date cu caracter personal necesare: numele companiei, datele de identificare al ecompaniei, e.mail, numele complet, numarul de telefon, adresa de facturare, adresa de expediere

2. Efectuarea de cumpărături în magazinul online:
– fiscalizarea produselor comandate prin emiterea unei facturi: numele companiei, datele de identificare ale firmei, nume și prenume delegat;
– buna comunicare dintre client și reprezentantul SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL: număr de telefon, adresa e.mail;
– livrarea produselor: nume companie, adresa, nume persoana contact, număr de telefon, adresa e.mail;

3. Răspunsuri, prin buna comunicare, în urma informațiilor solicitate de dumneavoastră prin formularele de contact si e.mail

4. Marketing direct
Atunci când sunt produse disponibile potrivite profilului dumneavoastră, trimitem ofertă personalizată prin canale de marketing direct (e.mail).

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal? (divulgarea către terți)

In anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum operatori de transport, furnizori de gazduire digitala, companii IT, furnizori de servicii. Aceștia sunt obligați prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate. Date cu privire la aceste terțe părți pot fi cerute de la SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL oricând.

Exemple de terțe părți cărora împărtășim sau transmitem unele date pentru realizarea funcțiilor și serviciilor necesare operării activităților magazinului online:
– furnizorul care ne asigură servicii de stocare a datelor, situat în Europa;
– furnizorul de servicii webdesign, situat in România;
– furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu dumneavoastră, situat în România;
– curieri cu care avem contract sau care sunt agreați de utilizator/client;

În ce țări transferăm sau stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal și pentru cât timp?

In prezent, datele tale cu caracter personal sunt stocate și prelucrate pe teritoriul României.
Cu toate acestea, este posibil ca anumite date ale dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate unor entități situate în alte țări decât cele menționate, în urma deciziilor terților de stocare a datelor pe alte servere. Aceste entități pot fi localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
Datele dumneavoastră sunt stocate pe o perioadă de 5 ani sau pentru cât timp decideți să mențineți contul creat pe www.consumabileindustriale.ro sau până când decideți să vă exercitați dreptul de a fi uitat.
În cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Toate informațiile pe care le primim despre dumneavoastră sunt stocate pe servere securizate și sunt implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate și necesare pentru a vă proteja datele personale.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor rețele publice, nu este 100% sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile dumneavoastră

Dreptul de informare și solicitare acces la datele dumneavoastră personale

– să confirmăm daca vă prelucrăm datele cu caracter personal;
– să vă punem la dispoziție o copie a datelor colectate;
– să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le deținem, la ce le utilizăm, cui le transmitem, dacă le transferăm în străinatate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu au fost deja furnizate prin această informare.

Dreptul de a solicita corectarea/rectificarea datelor dumneavoastră personale

Acest lucru vă permite să aveți orice date incomplete sau inexacte, pe care le deținem despre dumneavoastră, corectate, deși este posibil să fie necesar să verificăm corectitudinea datelor noi pe care ni le furnizați.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Datele cu caracter personal pot fi șterse în urmatoarele cazuri:
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; ori
– v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); ori
– dați curs unui drept legal de a va opune; ori
– acestea au fost prelucrate ilegal; ori
– ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru:
– respectarea unei obligații legale; ori
– constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

Exista și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea duneavoastră de ștergere a datelor, deși cele două motive de mai sus sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.
Vom solicita fiecărui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal ștergerea acestor date în relația cu SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL.
De știut că acest proces este ireversibil si este indicat să vă salvați datele utile, anterior ștergerii.
SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veti solicita acest lucru.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
– acuratețea lor este contestată (a se vedea dreptul de a solicita corectare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; ori
– prelucrarea este ilegala, dar nu doriți ca datele să fie șterse; ori
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept in instanță; ori
– v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează, este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
– avem consimțământul dumneavoastră; ori
– pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; ori
– pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.
SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, daca veți solicita acest lucru.

Dreptul de a te opune

Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră personale în cazul în care vă bazați pe un interes legitim (sau pe al unui terț) și există ceva despre situația dumneavoastră particulară care vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv. De asemenea, aveți dreptul să obiectați în cazul în care vă prelucram datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, fară a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Dreptul despre procesul de luare de decizii automate, inclusiv crearea de profiluri

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:
– produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră; ori
– vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:
– ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră;
– este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; sau se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul la transferul datelor / portabilitate

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct de la sau catre un alt operator de date. Aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment

fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL, pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a face plângere

Aveți dreptul să depuneți plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România, telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, e.mail:anspdcp@dataprotection.ro.

Fără a va afecta dreptul de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rog sa ne contactați pentru orice situație ce ține de datele dvs. personale, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Detalii de contact

Reamintim că persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactată prin:
– e.mail: dpo@consumabileindustriale.ro;
– postă sau curier la adresa Pitești, Str. Depozitelor, Nr.29D, Jud. Argeș – cu mențiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.